De scholingsmogelijkheden voor veel kinderen in Guatemala, vooral uit kansarme milieus, zijn erg slecht. Niños de Guatemala is in 2006 opgericht met als doel om hier verandering in te brengen, en bij te dragen aan een betere toekomst van de inwoners van Guatemala. NDG is van mening dat onderwijs de beste manier is om mensen een kans op een betere toekomst te geven.

Guatemala is een land met grote verschillen in inkomen, veel armoede en een geschiedenis van gewapend conflict. Stichting Niños de Guatemala (NDG) probeert een alternatief te bieden voor het geweld dat veel kinderen op jonge leeftijd verkiezen boven een opleiding en te bouwen aan een pro-actieve en integere nieuwe generatie

In 2008 heeft NDG in Ciudad Vieja haar eerste basisschool gebouwd (Nuestro Futuro, Onze Toekomst ) die in 2009 is geopend met drie klassen: groepen 1, 2 en 3. Sindsdien groeit de school elk jaar met een klas. Momenteel telt de school 195 leerlingen en in 2014, wanneer alle acht klassen gevuld zijn, biedt Nuestro Futuro onderwijs aan meer dan 200 leerlingen. In dat jaar zal ook de eerste klas de school met een officieel (door het Ministerie van Onderwijs erkend) diploma verlaten.

In 2012 heeft NDG in San Lorenzo el Cubo haar tweede basisschool geopend (El Porvenir, Dat wat komen gaat ), welke het voorbeeld van Nuestro Futuro volgt. Eind 2012 is op deze school ook een tweede verdieping gebouwd, met extra klaslokalen en een community center. Op deze school volgen momenteel zo’n 100 kinderen onderwijs, en elk jaar komt hier een klas van 25 leerlingen bij.

Op de school wordt in de ochtenden onderwijs gegeven volgens het nationaal curriculum. ’s Middags blijven de kinderen op school (waar bij andere scholen zij dan naar huis gaan), om begeleid te worden bij huiswerk, muziek te maken, toneel te spelen en zich op verschillende manieren te ontwikkelen. Ook voor de ouders en omgeving van de studenten is ruimte in het ‘community center’ van de school. In dit community center is ruimte om te leren (bijvoorbeeld lezen en schrijven, maar ook over landbouw, waar de meeste ouders hun geld mee verdienen) maar ook om bijeen te komen en te spreken over moeilijke onderwerpen zoals huiselijk geweld en family planning.

Wat gaat Campo Verde Foundation steunen?

De belangrijkste missie die NDG voor haar projecten heeft gesteld is het streven naar zelfvoorziening en onafhankelijkheid van de scholen op de lange termijn. De bedoeling is dat hun projecten zelf in staat zijn om hun zaken op orde te houden en zowel op korte als op lange termijn doelen te stellen en te bereiken. Het bereiken van zelfstandigheid behoeft optimale begeleiding van NDG. Door middel van het ondersteunen en trainen van de Guatemalteekse staf investeren we in Guatemalteeks leiderschap- en managementcapaciteiten.

www.ninosdeguatemala.org

Foundation Niños de Guatemala

Educational opportunities are very poor for many children in Guatemala, especially for those from underprivileged backgrounds. Foundation Niños de Guatemala (NDG) was founded in 2006 with the aim to change this and help provide a better future for the Guatemalan people. NDG believes that education is the best way to give people a chance of a better future.

Guatemala is a country with wide income gaps, high poverty and a history of armed conflict. NDG tries to offer an alternative to the violence many children choose from a young age over education, and to help create a new proactive and righteous generation.

In 2008, NDG built its first primary school in Ciudad Vieja (Nuestro Futuro, Our Future) which opened in 2009 with three classes: groups 1, 2 and 3. Since then, the school has been growing every year, one new class at a time. It currently has 195 pupils and in 2014, when all eight classes are full, Nuestro Futuro will be providing education to over 200 pupils. This will also be the year that the first class will leave school with an official diploma (recognised by the Department of Education).

In 2012, NDG opened its second primary school in San Lorenzo el Cubo (El Porvenir, What is yet to come), which follows in the footsteps of Nuestro Futuro. At the end of 2012, a second floor was built to accommodate extra classrooms and a community centre. There are currently about 100 children attending this school, and every year, a class of 25 pupils is added.

In the morning, the children are taught subjects according to the national curriculum. They stay at school in the afternoon (as opposed to other schools where children go home at midday), to get help with homework, make music, act and develop themselves in different ways. The pupils’ parents and their local community also have a place to go thanks to the school’s community centre. It offers people the opportunity to learn (for instance, reading and writing, as well as teaching them about agriculture, which is how most parents earn a living), but also a chance to meet and discuss difficult subjects such as domestic violence and family planning.

What role does Campo Verde Foundation play in this?

The most important mission NDG has set out for its projects is to strive for self-sufficiency and independence of the schools in the long term. The aim is that their projects will be able to keep things running properly themselves, and set and achieve both long- and short-term targets. Attaining this kind of independence requires optimal guidance from NDG. By supporting and training the Guatemalan staff, we are investing in Guatemalan leadership and management capabilities.

www.ninosdeguatemala.org